Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ : Khu liên cơ số 2, 04 Phan Chu Trinh
Điện thoại:  0583.822704 - Fax: 0583.822704

1869 lượt xem
nhận xét
Mức giá: Địa điểm chưa cập nhật thông tin về giá sản phẩm, dịch vụ
Giờ dịch vụ:
Miêu tả Sản phẩm
Tên đơn vị: SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI KHÁNH HÒA
- Địa điểm trụ sở chính: Khu liên cơ II, số 04 đường Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Quá trình thành lập: Trên cơ sở từ Trại Thương binh tỉnh Khánh Hòa (thành lập ngày 20/12/1962); Sau đó là Phòng Thương binh - Cứu tế Xã hội thuộc Văn phòng UBND t
Tên đơn vị: SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI KHÁNH HÒA
- Địa điểm trụ sở chính: Khu liên cơ II, số 04 đường Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Quá trình thành lập: Trên cơ sở từ Trại Thương binh tỉnh Khánh Hòa (thành lập ngày 20/12/1962); Sau đó là Phòng Thương binh - Cứu tế Xã hội thuộc Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa (7/1975), Ty Thương binh – Xã hội (9/1975). Tháng 12/1975, hai tỉnh Phú yên và Khánh Hòa sáp nhập thành tỉnh Phú Khánh, trở thành Ty Lao động và Ty Thương binh tỉnh Phú Khánh. Năm 1983, đổi tên thành Sở Lao động và Sở Thương binh - Xã hội tỉnh Phú Khánh. Ngày 10/3/1988, sáp nhập Sở Lao động với Sở Thương binh - Xã hội thành Sở Lao động – TB&XH Phú Khánh. Tháng 7/1989, tỉnh Khánh Hòa được tái thành lập và Sở Lao động - TB&XH Khánh Hòa hoạt động theo đơn vị hành chính mới.

- Tóm tắt cơ cấu tổ chức: Tổ chức bộ máy của Sở gồm: 10 tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và 15 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là 330. Trong đó khối quản lý nhà nước: 56 cán bộ, công chức; Khối các đơn vị sự nghiệp là 274 cán bộ, viên chức, người lao động.

- Cơ sở vật chất: Cơ quan Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa và các đơn vị trực được bố trí địa điểm và cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Chức năng, nhiệm vụ được giao: Được UBND tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao nhiệm vụ, chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Việc làm và bảo hiểm thất nghiệp; Người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài; Dạy nghề; Lao động, tiền lương, tiền công; Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện; An toàn lao động; Người có công; Bảo trợ xã hội; Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Bình đẳng giới.

Chức năng, nhiệm vụ

Điều 1. Vị trí, chức năng
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: việc làm; dạy nghề; lao động; tiền lương, tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.
2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án, cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở;
b) Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục trực thuộc Sở;
c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) theo quy định của pháp luật.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội;
b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các vấn đề khác về lao động, người có công và xã hội sau khi được phê duyệt: tổ chức thông tin, tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.
4. Về lĩnh vực việc làm và bảo hiểm thất nghiệp:
a) Tổ chức thực hiện chương trình, giải pháp về việc làm, chính sách phát triển thị trường lao động của tỉnh trên cơ sở Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm.
b) Hướng dẫn và thực hiện các quy định của pháp luật về:
- Bảo hiểm thất nghiệp;
- Chỉ tiêu và các giải pháp tạo việc làm mới;
- Chính sách tạo việc làm trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân;
- Tổ chức quản lý và sử dụng nguồn lao động; thông tin thị trường lao động;
- Chính sách việc làm đối với đối tượng đặc thù (người chưa thành niên, người tàn tật, người cao tuổi và các đối tượng khác), lao động làm việc tại nhà, lao động dịch chuyển;
- Cấp sổ lao động, theo dõi việc quản lý và sử dụng sổ lao động.
c) Quản lý các tổ chức giới thiệu việc làm theo quy định của pháp luật.
d) Cấp, đổi, thu hồi giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
5. Về lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:
a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại địa phương theo quy định của pháp luật.
b) Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
c) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo nguồn lao động, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.
d) Hướng dẫn và kiểm tra việc đăng ký hợp đồng của doanh nghiệp và người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân; giám sát việc thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề.
đ) Thống kê số lượng các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh, số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
e) Thông báo cho người kết thúc hợp đồng lao động ở nước ngoài trở về nước nhu cầu tuyển dụng ở trong nước; hướng dẫn, giới thiệu người lao động đăng ký tìm việc làm.
g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo thẩm quyền.
6. Về lĩnh vực dạy nghề:
a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình; dự án phát triển, dạy nghề ở địa phương sau khi được phê duyệt.
b) Hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dạy nghề; tiêu chuẩn giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; quy chế tuyển sinh, quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và việc cấp văn bằng, chứng chỉ nghề, chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề và học sinh, sinh viên học nghề theo quy định của pháp luật.
c) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề, tổ chức hội giảng viên giáo viên dạy nghề, hội thi thiết bị dạy nghề tự làm, hội thi học giỏi nghề cấp tỉnh.
7. Về lĩnh vực lao động, tiền lương, tiền công:
a) Hướng dẫn việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, giải quyết tranh chấp lao động và đình công; chế độ đối với người lao động trong sắp xếp, tổ chức lại và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp cổ phần hóa, bán khoán, cho thuê doanh nghiệp;
b) Hướng dẫn việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật.
8. Về lĩnh vực bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện:
a) Hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện theo thẩm quyền.
b) Tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định điều kiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
c) Thực hiện chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.
9. Về lĩnh vực an toàn lao động:
a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; tuần lễ quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh.
b) Tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh;
c) Thực hiện các quy định về đăng ký các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
d) Hướng dẫn việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động theo quy định của pháp luật.
đ) Chủ trì, phối hợp tổ chức việc điều tra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình tai nạn lao động tại địa phương, hướng dẫn các tổ chức; cá nhân sử dụng lao động thực hiện khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo về tai nạn lao động.
10. Về lĩnh vực người có công:
a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn.
b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sỹ ở địa phương, quản lý nghĩa trang liệt sỹ và các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn được giao.
c) Chủ trì, phối hợp tổ chức công tác quy tập, tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sỹ, thông tin, báo tin về mộ liệt sỹ, thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ.
d) Tham gia Hội đồng giám định y khoa về thương tật và khả năng lao động cho người có công với cách mạng.
đ) Quản lý đối tượng và quản lý kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định.
e) Hướng dẫn và tổ chức các phong trào Đền ơn đáp nghĩa; quản lý và sử dụng Quỹ đền ơn đáp nghĩa theo quy định của pháp luật.
11. Về lĩnh vực bảo trợ xã hội:
a) Hướng dẫn việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.
b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách giảm nghèo, chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo và các chương trình, dự án, đề án về trợ giúp xã hội;
c) Tổng hợp, thống kê về số lượng đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.
d) Tổ chức xây dựng mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.
12. Về lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em:
a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh.
b) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em thuộc phạm vi quản lý của Sở; xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.
c) Tổ chức thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em, các chương trình, dự án, kế hoạch quốc gia về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
d) Tổ chức, theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; các chế độ, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
đ) Quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật.
13. Về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội:
a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và giải pháp phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy, phòng, chống HIV/AIDS cho đối tượng mại dâm, ma túy tại các cơ sở tập trung và cộng đồng; hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về.
b) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cơ sở giáo dục lao động xã hội (cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm, người sau cai nghiện ma túy) trên địa bàn tỉnh.
14. Về lĩnh vực bình đẳng giới:
a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, dự án, kế hoạch về bình đẳng giới sau khi được phê duyệt.
b) Hướng dẫn việc lồng ghép các chương trình về bình đẳng giới trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.
15. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, hướng dẫn và kiểm tra các hội và các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
16. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý theo quy định của pháp luật.
17. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo sự phân công hoặc phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.
18. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.
19. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.
20. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh.
21. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.
22. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.
23. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
24. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (trừ các đơn vị thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh); quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
25. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
26. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo Sở: có Giám đốc và các Phó Giám đốc.
2. Cơ cấu tổ chức:
a) Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:
- Văn phòng Sở;
- Thanh tra Sở;
- Phòng Tổ chức;
- Phòng Kế hoạch - Tài chính;
- Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội;
- Phòng Việc làm - An toàn lao động;
- Phòng Đào tạo - Dạy nghề;
- Phòng Người có công;
- Phòng Bảo trợ xã hội;
- Phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em.
b) Chi cục trực thuộc Sở:
- Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.
c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:
- Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa;
- Trường Trung cấp nghề Cam Ranh;
- Trung tâm Dạy nghề Diên Khánh;
- Trung tâm Dạy nghề Vạn Ninh;
- Trung tâm Dạy nghề Khánh Sơn;
- Trung tâm Dạy nghề Khánh Vĩnh;
- Trung tâm Giới thiệu việc làm;
- Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội;
- Trung tâm Bảo trợ xã hội (hợp nhất Trung tâm Tiếp nhận và Quản lý đối tượng xã hội và Trung tâm Bảo trợ xã hội);
- Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khuyết tật Ninh Hòa;
- Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khuyết tật Cam Ranh;
- Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công (hợp nhất Nhà Dưỡng lão và An dưỡng và Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công);
- Quỹ Bảo trợ trẻ em.

Điều 4. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

1. Sắp xếp tổ chức, bố trí nhân sự theo cơ cấu tổ chức nêu tại Điều 3 bảo đảm nguyên tắc và thủ tục hiện hành.
2. Ban hành Quy chế làm việc của Sở, quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cụ thể của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị trong cơ cấu tổ chức thuộc Sở và quản lý chỉ đạo việc thực hiện.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 19/2005/QĐ-UB, ngày 04 ngày 03 tháng 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà về việc kiện toàn tổ chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN (Từ năm 2005 đến năm 2009)

- Năm 2005:
+ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 2005 (Quyết định số 240/QĐ-LĐTBXH ngày 17/02/2006);
+ Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng nhất đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ 2000 – 2004 góp phần vào sự nghiệp xây dựng của Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc (Quyết định số 44/QĐ-CTN ngày 05/01/2006);
+ UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu các khối của tỉnh năm 2005 (Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 03/3/2006).
- Đảng bộ được công nhận Trong sạch vững mạnh.
- Công đoàn vững mạnh xuất sắc; Đoàn thanh niên vững mạnh xuất sắc.
- Năm 2006:
+ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2006 (Quyết định số 28/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/01/2007);
+ UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2002 – 2007 (Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 23/7/2007).
- Đảng bộ được công nhận Trong sạch vững mạnh.
- Công đoàn vững mạnh xuất sắc; Đoàn thanh niên vững mạnh xuất sắc.
- Năm 2007:
+ Bộ lao động – Thương binh và Xã hội tặng Cờ thi đua đơn vị thi đua xuất sắc năm 2007 (Quyết định số 47/QĐ-LĐTBXH ngày 04/01/2008).
+ UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Bảo hộ lao động năm 2007 (Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 10/3/2008).
- Đảng bộ được công nhận Trong sạch vững mạnh.
- Công đoàn vững mạnh xuất sắc; Đoàn thanh niên vững mạnh xuất sắc.
- Năm 2008:
+ Bộ lao động – Thương binh và Xã hội tặng Cờ thi đua đơn vị thi đua xuất sắc năm 2008 (Quyết định số 1845/QĐ-LĐTBXH, ngày 25/12/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).
+ UBND tỉnh tặng Bằng khen “Đơn vị xuất sắc Khối các Sở quản lý nhà nước năm 2008” (Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 16/02/2009).
- Đảng bộ được công nhận Trong sạch vững mạnh.
- Công đoàn vững mạnh xuất sắc; Đoàn thanh niên vững mạnh xuất sắc.
- Năm 2009:
+ Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (Quyết định số 1060/QĐ-TTg ngày 22/7/2009)
- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2009” (Quyết định số 72/QĐ-LĐTBXH ngày 15/01/2010).
- UBND tỉnh tặng Bằng khen “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2009” (Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 08/3/2010 Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua năm 2009 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa).
- Đảng bộ được công nhận Trong sạch vững mạnh.
- Công đoàn vững mạnh xuất sắc; Đoàn thanh niên vững mạnh xuất sắc.
Xem đầy đủ
Thu gọn
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có nhận xét nào cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa
 nhận xét về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa
Viết nhận xét về địa điểm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa
Đánh giá của bạn sẽ giúp mọi người biết chính xác, đầy đủ hơn về địa điểm này. Hãy đánh giá khách quan bạn nhé
Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu để bài nhận xét của bạn thật hoàn hảo
Đánh giá
1 2 3 4 5
Cấp 1: Nghèo nàn Cấp 2: Bình thường Cấp 3: Tốt Cấp 4: Rất tốt Cấp 5: Tuyệt vời
Mã kiểm tra *

Reload Image
Vietnamese English French Russian Đăng nhập Đăng ký